Årsmøtet 15. februar 2022

Fredheim.

Årsmøte i KFUK-KFUM Ulstein Tid: 19.00 tysdag 15. februar 2022 Stad: Fredheim (oppe)

Dette vart tatt opp under møtet

Sakliste

Andakt

1. Konstituering

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Årsmelding for 2021

Les årsmeldinga her.

4. Rekneskap for 2021 og budsjett for 2022

Sjå den reviderte rekneskapen og budsjettet her.

5. Val

Sjå innstillinga frå valnemnda. Medlemmene i valnemnda tek ikkje attval. Styret fremjar desse som valnemnd for 2022–2024: Liv Osnes Dalbakken, Svein Arne Orvik, Arild Støylen.

6. Lovendring

Styret gjer framlegg om å endre starten på § 5 i lovene til laget frå «ordinært årsmøte vert halde i januar månad […]» til «ordinært årsmøte vert halde i februar månad […]». Grunngiving: Det har ikkje vore årsmøte i januar på fleire år, og februar høver betre mellom anna med tanke på å få fram økonomisakene.

7. Orientering

Planar i det lokale Ten Sing-arbeidet og i KFUK-KFUM Møre og Romsdal – ved Ruben Voldsund

Blomsterutdeling

Mat

 

Styret i KFUK-KFUM Ulstein